کارمزد

سطح کاربری برداشت ارزی برداشت ریالی واریز ارزی واریز ریالی بازار معاملاتی کارمزد معامله

سطح 2
(عدم احراز
هویت)

غیرفعال

غیرفعال

فعال
بدون
محدودیت

غیرفعال
USDT / TMN 0.25 درصد

سطح 1
(احراز هویت
کامل)

فعال
5,000 USDT
(روزانه)

فعال
100 میلیون
تومان (روزانه)

فعال
بدون
محدودیت

فعال
حداقل 200,000
تومان
USDT / TMN 0.25 درصد

سطح VIP
(بزودی)

فعال
سقف برداشت
بیشتر

فعال
سقف برداشت
بیشتر

فعال
بدون
محدودیت

فعال
حداقل 200,000
تومان
USDT / TMN 0.25 درصد